This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Breast Cancer News 1/2023 Slovak edition

Originálny názov:
Breast Cancer News Slovak edition

Dátum vydania: 09/2023


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 44

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Úvodom historicky prvého čísla časopisu vás prevedie MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská. Prvý príspevok časopisu patrí netradične rozhovoru, v ktorom redakcia časopisu vyspovedala prednostu Onkologickej kliniky Východoslovenského onkologického ústavu doc. MUDr. Igora Andrašinu. MUDr. Miroslava Malejčíková prináša prehľadný článok na tému inovatívnej liečby pacientov s HER2-pozitívnym (HER2+) metastatickým karcinómom prsníka prostredníctvom konjugovaných molekúl protilátka – cytostatikum. Česká autorka prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., približuje problematiku metastatického postihnutia CNS u pacientok s HER2+ karcinómom prsníka. Postih CNS znamená skrátenie celkového prežívania a výrazné zníženie kvality života. MUDr. Radovan Barila, PhD., prehľadne spracoval tému liečby metastatického HR+/HER2-negatívneho karcinómu prsníka so zameraním na postavenie inhibítorov CDK4/6. Kombinácia endokrinnej liečby s inhibítorom CDK4/6 predstavuje dnes štandard liečby I. línie pacientok s HR+/HER2-negatívnym metastatickým karcinómom prsníka. MUDr. Bela Mriňáková, PhD., vo svojej správe z kongresu pripomenula nedávnu konferenciu Americkej spoločnosti klinickej onkológie (ASCO) v Chicagu.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Radovan Barila, PhD., MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD., MUDr. Miroslava Malejčíková, MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané.
Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.
Vychádza 2× ročne ¦ 1. ročník ¦ ISSN (TLAČENÉ VYDANIE): 2989-3127

Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 6155/23/PT.Partneři projektu