This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2023 Slovak edition

Liečba metastatického HR+/HER2-negatívneho karcinómu prsníka a miesto inhibítorov CDK4/6 vo svete a na Slovensku

Radovan Barila

konzultant pre klinickú onkológiu
Nemocnica Košice Šaca, člen skupiny Agel

Súhrn Kombinácia endokrinnej liečby s inhibítorom CDK4/6 predstavuje dnes štandard liečby 1. línie pacientok s hormonálne pozitívnym HER2-negatívnym metastatickým karcinómom prsníka. Randomizované štúdie preukázali podobný signifikantný benefit, pokiaľ ide o prežívanie bez progresie pri všetkých trochu dostupných preparátoch, čo viedlo k ich schváleniu regulačnými úradmi. Avšak pokiaľ ide o celkové prežívanie, dáta naznačujú možné rozdiely...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu