This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2023 Slovak edition

Inovatívna liečba pacientov s HER2-pozitívnym metastatickým karcinómom prsníka prostredníctvom konjugovaných molekúl protilátka – cytostatikum

Miroslava Malejčíková

Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav Bratislava

Abstrakt Karcinómy prsníka s pozitívnou expresiou HER2 (receptor 2 pre ľudský epidermálny rastový faktor) patria medzi veľmi agresívne typy nádorov prsníka a pred zavedením trastuzumabu do liečby mali najhoršiu prognózu bez ohľadu na stav expresie hormonálnych receptorov. Rozšírením portfólia liekov blokujúcich HER2 sa liečba metastatického ochorenia zmenila na chronickú. Tieto sa používajú tak v monoterapii,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu