This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Originální název:
Colorectal News Czech edition

Datum vydání: 10/2013


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle české edice časopisu Colorectal News najdete komentáře k různým studiím z oblasti léčby nádorů tlustého střeva a kolorektálního karcinomu od českých i zahraničních onkologů. Dále je zde k přečtení analýza studie FIRE-3, kterou jsme převzali ze Zdravotnických novin č. 22. Z původních sdělení můžeme zmínit přehledový článek o významu průkazu RAS mutací pro anti-EGFR protilátky v léčbě 1. linie metastazujícího kolorektálního karcinomu od doc. MUDr. Jana Bauera, CSc. Číslo uzavírají dvě kazuistiky (případ kolorektálního karcinomu u mladé pacientky a zkušenosti s podáváním cetuximabu v 1. linii léčby kolorektálního karcinomu metastazujícího do jater).
Tiráž

Tiráž | Colorectal News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Členové redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.,
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Eugen Kubala,
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. | Odpovědná redaktorka: Petra Závodná, redakce@wemakemedia.cz | Redakce: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. | Vychází 2x ročně / 2. ročník / ISSN 1805-5400 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20864Partneři projektu