This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Nová analýza studie FIRE-3 na ECC 2013 v Amsterdamu

Zdravotnické noviny

příloha Kongresový list

Přesnější selekce pacientů s mCRC může významně prodloužit přežití. Léčba cetuximabem v kombinaci s FOLFIRI v 1. linii zajistila o 7,5 měsíce delší celkové přežití u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC), kteří nemají žádnou mutaci RAS, než kombinace bevacizumabu se stejnou chemoterapií. U pacientů s mutací RAS daný přínos nebyl pozorován. Prezentace těchto nových výsledků analýzy studie fáze III FIRE-3 (která byla předem...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu