This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Nová analýza studie FIRE-3 na ECC 2013 v Amsterdamu

Zdravotnické noviny

příloha Kongresový list

Přesnější selekce pacientů s mCRC může významně prodloužit přežití. Léčba cetuximabem v kombinaci s FOLFIRI v 1. linii zajistila o 7,5 měsíce delší celkové přežití u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC), kteří nemají žádnou mutaci RAS, než kombinace bevacizumabu se stejnou chemoterapií. U pacientů s mutací RAS daný přínos nebyl pozorován. Prezentace těchto nových výsledků analýzy studie fáze III FIRE-3 (která byla předem...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu