This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Význam průkazu RAS mutací pro anti-EGFR protilátky v léčbě 1. linie metastazujícího kolorektálního karcinomu

Jan Bauer

Emeritní docent 1. LF UK, Praha

Signální kaskáda receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), patřícího do rodiny tzv. Erb/HER receptorových komplexů, je nejdůležitější signální cestou regulující proliferaci, přežívání, respektive apoptózu a schopnost migrace jak zdravých, tak nádorových buněk sliznice kolorekta.(1,2)   Pomineme-li vnitřní tyrozinkinázovou aktivitu intracelulární domény EGFR, je prvou tyrozinovou kinázou (TK) v této kaskádě RAS kináza. RAS protein je kódován několika subtypy genů,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu