This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Význam průkazu RAS mutací pro anti-EGFR protilátky v léčbě 1. linie metastazujícího kolorektálního karcinomu

Jan Bauer

Emeritní docent 1. LF UK, Praha

Signální kaskáda receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), patřícího do rodiny tzv. Erb/HER receptorových komplexů, je nejdůležitější signální cestou regulující proliferaci, přežívání, respektive apoptózu a schopnost migrace jak zdravých, tak nádorových buněk sliznice kolorekta.(1,2)   Pomineme-li vnitřní tyrozinkinázovou aktivitu intracelulární domény EGFR, je prvou tyrozinovou kinázou (TK) v této kaskádě RAS kináza. RAS protein je kódován několika subtypy genů,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu