This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Originální název:
Breast Cancer News Czech edition

Datum vydání: 01/2012


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 32

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

První článek se zabývá aplikací trastuzumabu v neoadjuvanci, další se věnuje prvoliniové léčbě pertuzumabem, následující přináší výsledky studie GBG 26/BIG 3-05 z pokračující léčby trastuzumabem. Tématem review je léčba mozkových metastáz ca prsu. Seznámíte se také s výsledky studie eLEcTRA a s možností retreatmentu trastuzumabem po progresi na sekvenčně podávané trastuzumabu a lapatinibu. Kazuistiky prezentují silikonovou lymfadenopatii axily a poslední příspěvek přináší přehled současných znalostí působení anti-VEGF.
Tiráž

Tiráž | Breast Cancer News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Členové redakční rady: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prim. MUDr. David Feltl, prim. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.,
MUDr. Libor Kment, prim. MUDr. Katarína Petráková, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.,
prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. | Odpovědná redaktorka: Petra Závodná, redakce@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 3x ročně / 2. ročník / ISSN 1804-8218 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20041Partneři projektu