This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2023 Slovak edition

Význam mikrosatelitovej instability v liečbe karcinómu endometria

Filip Kohútek

Fakultná nemocnica Trenčín, Onkologická klinika

Súhrn Mikrosatelitová instabilita a deficit mismatch repair predstavujú dôležité prognostické a prediktívne faktory v liečbe karcinómu endometria. Prognostický význam týchto biomarkerov spočíva v klasifikácii včasných štádií tohto ochorenia a v správnej indikácii adjuvantnej liečby. Pri pokročilom ochorení predstavuje MSI/dMMR prediktívny faktor účinnosti imunoterapie. Kľúčové slová: mikrosatelitová instabilita, mismatch repair, imunoterapia, karcinóm endometria   Summary Microsatellite...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu