This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2023 Slovak edition

Sekvenčná cielená liečba a dlhodobé prežívanie pacienta s pokročilým karcinómom obličky

Filip Kohútek

Onkologická klinika FN Trenčín a FZ UAD, Trenčín

Súhrn Karcinóm obličky predstavuje ochorenie s pomerne priaznivou prognózou. Súčasným európskym štandardom v prvej línii liečby pokročilého ochorenia je kombinácia multikinázového inhibítora a imunoterapie alebo kombinovaná imunoterapia. Monoterapia multikinázovým inhibítorom je indikovaná iba v prípade nedostupnosti kombinovanej liečby. Prezentujeme prípad pacienta s pokročilým karcinómom obličky, u ktorého sme sekvenčnou cielenou liečbou dosiahli 7-ročné prežívanie. Kľúčové...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu