This site is intended for healthcare professionals

Bio Identity News 1/2022 Slovak edition

Použitie rastového faktora granulopoézy u predliečeného pacienta s rizikom neutropénie

Jana Jankurová

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice

Súhrn Kazuistika prezentuje prípad predliečeného pacienta s anamnézou neutropénie 4. stupňa počas chemoterapie v 3. línii onkologickej liečby. Kľúčové slová: hematologická toxicita, rastové faktory, profylaxia, chemoterapia   Úvod Diagnóza inoperabilného cholangiokarcinómu je spojená s nepriaznivou prognózou a obmedzenými možnosťami onkologickej liečby. V niektorých prípadoch sa však stretávame napriek pretrvávajúcej inoperabilite nálezu s niekoľkoročným prežívaním za...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu