This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2022 Slovak edition

Postavenie imunoterapie v liečbe trojito negatívneho karcinómu prsníka

Bela Mriňáková 1,2

1 I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
2 Interná-onkologická klinika VŠZa SP a OÚSA, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

Súhrn Trojito negatívny karcinóm prsníka (TNBC) je komplexné a heterogénne ochorenie, pričom možnosti jeho liečby sú historicky obmedzené. Z pohľadu systémovej liečby zostáva štandardom chemoterapia (CHT), napriek ktorej má ochorenie vysokú pravdepodobnosť recidívy a rýchlej progresie. Imunoterapia inhibítormi imunitných kontrolných bodov (ICI) sa ukazuje ako dôležitá alternatíva v manažmente tejto malignity, s vplyvom na prežívanie...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu