This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2023 Slovak edition

Pegfilgrastím v primárnej profylaxii u pacienta s non-seminómom

Katarína Bahnová

Onkologická klinika SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Súhrn Kazuistika referuje prípad 43-ročného muža s diagnózou perzistencie non-seminómu, ktorý bol prijatý s cieľom manažmentu onkologickej liečby. U pacienta sme začali liečbu vysokorizikovým chemoterapeutickým režimom, kde rozvoj febrilnej neutropénie bol viac ako 20 %. Vďaka primárnej profylaxii neutropénie bolo pacientovi doposiaľ zabezpečené kontinuálne podávanie liečby bez potreby redukcie dávok. Kľúčové slová: hematopoetické rastové faktory, profylaxia,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu