This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2022 Slovak edition

Nové trendy v liečbe pokročilého karcinómu maternice

Branislav Bystrický

Onkologická klinika FN Trenčín a FZ TNUAD, Trenčín

Súhrn Donedávna liečba pokročilého/metastatického karcinómu maternice sa opierala hlavne o chemoterapiu, pilierom ktorej bola platina a antracyklíny. Súčasným štandardom v prvej línii liečby je dvojkombinácia karboplatina a paklitaxel. Štandard v 2. línii liečby neexistoval, ale za posledné dva roky boli v EÚ schválené dva imunoterapeutické preparáty (pembrolizumab, dostarlimab) a jedna kombinovaná liečba (pembrolizumab a lenvatinib)...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu