This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2023 Slovak edition

Kontinuum liečby pokročilého karcinómu obličky

Filip Kohútek

Onkologická klinika FN Trenčín a FZ UAD, Trenčín

Súhrn V posledných troch rokoch došlo k definitívnemu odklonu od používania multikinázových inhibítorov predchádzajúcej generácie (sunitinib, pazopanib) v 1. línii liečby pokročilého svetlobunkového karcinómu obličky. Súčasným štandardom podľa odporúčaní ESMO v liečbe tohto ochorenia je kombinácia multikinázového inhibítora a imunoterapie alebo kombinovaná imunoterapia (ipilimumab + nivolumab). Monoterapia kabozantinibom ostáva štandardom liečby v 1. línii pri...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu