This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2023 Slovak edition

Kontinuum liečby pokročilého karcinómu obličky

Filip Kohútek

Onkologická klinika FN Trenčín a FZ UAD, Trenčín

Súhrn V posledných troch rokoch došlo k definitívnemu odklonu od používania multikinázových inhibítorov predchádzajúcej generácie (sunitinib, pazopanib) v 1. línii liečby pokročilého svetlobunkového karcinómu obličky. Súčasným štandardom podľa odporúčaní ESMO v liečbe tohto ochorenia je kombinácia multikinázového inhibítora a imunoterapie alebo kombinovaná imunoterapia (ipilimumab + nivolumab). Monoterapia kabozantinibom ostáva štandardom liečby v 1. línii pri...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné vydanie časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou ROSKA.
Partneři projektu