This site is intended for healthcare professionals

Bio Identity News 1/2022 Slovak edition

Klinické použitie rastového faktora pre neutrofily u 72-ročného pacienta liečeného chemoimunoterapiou BR (bendamustín, rituximab) pre folikulový B-Non-Hodgkinov lymfóm

Radoslav Greksák

Klinika Onkohematológie LFUK a NOÚ, Národný onkologický ústav, Bratislava

Súhrn Bežnou súčasťou terapie onkologických pacientov imunokompromitovaných liečbou alebo samotnou chorobou s rizikom febrilnej neutropénie sa stali rastové faktory pre neutrofily (granulocyty). V zvlášť stanovených rizikových skupinách vrátane starších pacientov sa indikujú v primárnej profylaxii s cieľom zníženia morbidity a mortality počas onkologickej liečby. V našej kazuistike predstavujeme pacienta vyššieho veku s viacerými pridruženými a...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu