This site is intended for healthcare professionals

Nutrition News 2/2021 Slovak edition

Editorial

Júlia Slezáková

Oddelenie vnútorného lekárstva, Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie, Centrum pre domácu parenterálnu výživu, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, Svet zdravia, a.s.

Vážení čitatelia,

 

dovoľte mi predstaviť vám najnovšie číslo Nutrition News, ktoré sa naplnilo rôznorodými témami so spoločným centrom záujmu – klinickou výživou.

Vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote sa na klinickú výživu zamerali z viacerých pohľadov. Ako prvá a zatiaľ jediná nemocnica na Slovensku sa zúčastnila na celosvetovom audite Nutrition Day, ktorého cieľom je zlepšiť bezpečnosť pacientov a kvalitu starostlivosti zvyšovaním povedomia a úrovne vedomostí o podvýžive súvisiacej s chorobou. Absolvovaním auditu môžu zdravotnícke zariadenia získať celé spektrum ukazovateľov na posúdenie podvýživy súvisiacej s hospitalizáciou a v konečnom dôsledku na jej minimalizáciu. Rimavskosobotské oddelenia OAIM, vnútorného lekárstva, chirurgie, onkológie, dlhodobo chorých, neurológie a psychiatrie vyhodnotili postupy diagnostiky nutričného stavu a liečby malnutrície a preskúmali charakteristiky hospitalizovaných pacientov. Svoje závery prezentujú v porovnaní s celosvetovými údajmi.

Prítomnosť závažnej choroby a všetko, čo s ňou súvisí, sa odráža nielen v psychike chorého, ale i v psychike jeho najbližších. Komunikačné postupy majú nepochybne pozitívny vplyv na zvýšenú schopnosť pacientov vyrovnávať sa s nádorovou chorobou, viac dôverovať ošetrujúcemu personálu, akceptovať náročnú terapiu a redukovať emocionálny stres a psychosociálnu záťaž. Príspevok od pani doktorky Vasiľkovej z Národného onkologického ústavu v Bratislave rozoberá možnosti interpersonálnej komunikácie ako súčasti podpornej liečby v onkológii.

Núdzový stav si vyžiadal viaceré obmeny v predpisovaní liečiv, zdravotníckych pomôcok a výrazne podporil možnosti telemedicíny. Predpisovanie enterálnej výživy je stále podmienené potvrdením rizika vzniku alebo už prítomnej podvýživy, vypísaním protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy, pravidelnými kontrolami efektivity liečby a vedením presnej zdravotnej dokumentácie. V právnej poradni sa od odborníkov dozvieme, ako sa zmenili podmienky predpisovania dietetických potravín a enterálnej výživy a podrobnosti o dodržiavaní indikačných a preskripčných obmedzení a o možných sankciách.

Časopisu Nutrition News prajem neutíchajúci entuziazmus v prinášaní nových článkov, štúdií, poznatkov, výskumov týkajúcich sa výživy a vám, jeho čitateľom, nech je každé číslo inšpiráciou vo vašej práci aj v novom roku 2022.

 

MUDr. Júlia Slezáková
Oddelenie vnútorného lekárstva, Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie,
Centrum pre domácu parenterálnu výživu, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, Svet zdravia, a.s.
E-mail: julia.slezakova@svetzdravia.com

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo prvé tohtoročné vydanie České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Práve vychádza Podpůrná léčba.

Neuroendocrine Tumors News č. 1/2022 Czech edition

10 | 04 | 2022

Prvé tohtoročné číslo Neuroendocrine Tumors News otvára editoriál MUDr. J. Barkmanovej.
Partneři projektu