This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2023 Slovak edition

Dlhodobá kontrola ochorenia pri liečbe mRCC sunitinibom v 1. línii

Abdullah Dammak

Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trnava

Súhrn Metastatický svetlobunkový karcinóm obličky (mRCC) bol dlho považovaný za najrefraktérnejšie malígne ochorenie. Zavedením cielenej biologickej liečby došlo k výraznému posunu v liečbe mRCC v zmysle predĺženia celkového prežívania, ako aj kvality života pacientov. V súčasnosti sa do popredia dostáva imunoterapia a jej kombinácie, ktoré otvárajú nové možnosti a prinášajú pacientom novú nádej. Napriek tomu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu