This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2023 Slovak edition

Včasné štádiá EGFR mutovaného nemalobunkového karcinómu pľúc – prehľad súčasných možností liečby

Gabriela Chowaniecová 1, Dalibor Ondruš 2

1 Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
2 I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava

Súhrn Cielená liečba tyrozínkinázovými inhibítormi (TKI) sa dlho skúšala v adjuvantnej liečbe resekovaného včasného nemalobunkového karcinómu pľúc (non-small cell lung cancer, NSCLC) s EGFR (receptor epidermálneho rastového faktora) mutáciami. Inhibítory prvej generácie predlžovali čas bez relapsu ochorenia, ale nie celkové prežitie. Prelomovou sa stala štúdia fázy III s treťogeneračným ozimertinibom, ktorá viedla k registrácii 3-ročnej...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu