This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2022 Slovak edition

Správa zo svetového kongresu 2022 WCLC (World Conference on Lung Cancer), konaného 6. až 9. augusta 2022 vo Viedni

Lucia Denková

Onkologické odd. KPF I a FD LF SZU a UN Bratislava, Ružinov

Súhrn V auguste 2022 sa konal vo Viedni opäť ďalší ročník WCLC (svetovej konferencie pľúcnych nádorov). Po odznení pandémie spôsobenej koronavírusom sa mohli odborníci konečne stretnúť aj prezenčne. Konferencia zahŕňala sekcie, ktoré sa venovali prevencii, skríningu, včasnej diagnostike a multimodálnej liečbe hrudných nádorov (vrátane rádioterapie a chirurgickej liečby). Dôraz sa kládol hlavne na molekulárno-genetickú diagnostiku...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu