This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2022 Slovak edition

Správa z ESMO 2022 – novinky pri liečbe karcinómu pľúc

Zuzana Šviheľová Lišková

Onkologické odd. KPF I a FD LF SZU a UN Bratislava Ružinov

Súhrn V článku je uvedený súhrn šiestich vybraných klinických štúdií prezentovaných na výročnej konferencii European Society of Medical Oncology ESMO 2022. Ich výsledky ovplyvňujú súčasné a predvídajú budúce možnosti liečby karcinómu pľúc. Pri nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC) vo včasnom štádiu je pozornosť venovaná adjuvantnej liečbe pembrolizumabom (bez aktivačných mutácií), prípadne osimertinibom u pacientov s EGFR...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu