This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2023 Slovak edition

Ribociklib s hormonálnou liečbou u pacientok s agresívnym pokročilým karcinómom prsníka – komentár k štúdii RIGHT CHOICE

Filip Kohútek

Onkologická klinika FN Trenčín a FZ TnUAD v Trenčíne

Súhrn Hormonálna liečba v kombinácii s CDK4/6 inhibítormi predstavuje štandard liečby pokročilého hormonálne senzitívneho HER2-negatívneho karcinómu prsníka. Štúdia RIGHT CHOICE preukázala, že kombinácia hormonálnej liečby a ribociklibu je účinnou a bezpečnou liečbou agresívnych foriem tohto klinicko-patologického podtypu karcinómu prsníka vrátane mladých pacientok a pacientok s viscerálnou krízou. Kľúčové slová: hormonálna liečba, CDK4/6 inhibítory, viscerálna kríza...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu