This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2023 Slovak edition

Nemalobunkový karcinóm pľúc v pokročilých štádiách s EGFR mutáciou, súčasné možnosti liečby

Milada Veselá

Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU, Oddelenie klinickej onkológie Univerzitná nemocnica Bratislava Ružinov

Súhrn Inhibítory tyrozínkinázy (TKI) receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR) významne zlepšujú výsledky u pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC), ktorý obsahuje aktivačnú mutáciu EGFR v porovnaní s kombináciami chemoterapie na báze platiny. V príspevku bude zhrnuté použitie inhibítorov tyrozínkinázy (TKI) receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR) na liečbu pacientov s pokročilým NSCLC, ktorý obsahuje somatickú...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu