This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2022 Slovak edition

Karcinóm cervixu maternice a imunoterapia

Filip Kohútek

Onkologická klinika FN Trenčín a FZ UAD, Trenčín

Abstrakt Imunoterapia sa využíva v liečbe viacerých malignít. Štandardom liečby pokročilého karcinómu cervixu maternice je kombinovaná chemoterapia s bevacizumabom. Pridanie pembrolizumabu k štandardnej liečbe zlepšilo prežívanie bez progresie a celkové prežívanie u PD-L1 pozitívnych pacientok. Nivolumab v monoterapii alebo v kombinácii s ipilimumabom dosiahol dobrú klinickú účinnosť v štúdii fázy II. Cemiplimab zlepšil celkové prežívanie...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu