This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2022 Slovak edition

Karcinóm cervixu maternice a imunoterapia

Filip Kohútek

Onkologická klinika FN Trenčín a FZ UAD, Trenčín

Abstrakt Imunoterapia sa využíva v liečbe viacerých malignít. Štandardom liečby pokročilého karcinómu cervixu maternice je kombinovaná chemoterapia s bevacizumabom. Pridanie pembrolizumabu k štandardnej liečbe zlepšilo prežívanie bez progresie a celkové prežívanie u PD-L1 pozitívnych pacientok. Nivolumab v monoterapii alebo v kombinácii s ipilimumabom dosiahol dobrú klinickú účinnosť v štúdii fázy II. Cemiplimab zlepšil celkové prežívanie...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné vydanie časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou ROSKA.
Partneři projektu