This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Slovak edition

Imunoterapia v druhej línii pri nemalobunkovom karcinóme pľúc

Mária Černá

Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, SZU a UN Bratislava

Súhrn V posledných rokoch boli pri nemalobunkovom karcinóme pľúc imunoterapiou blokádou imunitných strážnych bodov dosiahnuté pozoruhodné výsledky. Uvádzame prehľad dôležitých randomizovaných štúdií troch liekov, ktoré už sú – nivolumab a pembrolizumab – alebo sa v krátkom čase očakáva ich používanie – atezolizumab – v klinickej praxi na Slovensku. Imunoterapia sa stáva preferovanou druholíniovou terapiou nemalobunkového karcinómu pľúc. Kľúčové slová: karcinóm...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu