This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2023 Slovak edition

Gynekologické malignity – správa z ESMO kongresu (Madrid 2023)

Branislav Bystrický

primár a prednosta Onkologickej kliniky FN Trenčín a Fakulty zdravotníctva TnUAD Trenčín

Súhrn Najdôležitejšie novinky z tohoročného ESMO kongresu z gynekologických malignít sú: neoadjuvantná chemoterapia pred chemorádioterapiou pri karcinóme cervixu, nový liek tisotumab vedotín ako nový štandard pre II. líniu liečby karcinómu cervixu, pridanie imunoterapie k chemoterapii v I. línii pri karcinóme cervixu aj pri karcinóme endometria. Kľúčové slová: neoadjuvantná chemoterapia, tisotumab vedotín, pembrolizumab, durvalumab, atezolizumab  ...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu