This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2023 Slovak edition

Ako ovplyvnila štúdia Caspian štandard liečby malobunkového karcinómu pľúc v extenzívnom štádiu?

Michal Urda

Oddelenie pneumológie a ftizeológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Súhrn Malobunkový karcinóm pľúc (SCLC) predstavuje agresívnu formu rakoviny pľúc charakterizovanú rýchlym rastom a skorou tvorbou metastáz. Tvorí približne 10 – 15 % všetkých prípadov rakoviny pľúc, patrí medzi neuroendokrinné nádory, histologicky je typická malobunková štruktúra s výraznou mitotickou aktivitou. Liečba SCLC závisí od rozsahu ochorenia, delí sa na limitované a extenzívne štádium. V limitovanom štádiu je nádor obmedzený na jedno...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu