This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Význam cytogeneticky nepříbuzných buněčných klonů s izolovanou del(5q) a se samostatnou trizomií 8 u nemocných s MDS

Radana Neuwirtová1, Zuzana Zemanová2, Monika Beličková3, Jana Březinová3, Pavel Dvořák4, Alexandra Oltová5, Jaroslav Čermák3, Libor Červinek5, Věra Vozobulová4, Zuzana Mašková6, Jana Ullrychová7, Eva Polonyová8, Magda Šišková1, Yvonna Smělíková9, Martin Svoboda10, Markéta Šťastná Marková3, Kyra Michalová2, Anna Jonášová10 a Česká MDS skupina

1 I. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze
2 Centrum nádorové cytogenetiky ÚLBLD, VFN a 1. LF UK v Praze
3 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
4 Fakultní nemocnice Plzeň
5 Fakultní nemocnice Brno
6 Thomayerova nemocnice, Praha
7 Krajská zdravotní, Ústí nad Labem
8 Karlovarská krajská nemocnice, Karlovy Vary
9 Kroměřížská nemocnice, Kroměříž
10 Nemocnice Jindřichův Hradec

Souhrn Cytogeneticky nepříbuzné klony jsou vzácným rekurentním nálezem u nemocných s MDS. Ve spolupráci s členy České MDS skupiny jsme shromáždili 19 pacientů s MDS s nízkým rizikem a se dvěma nezávislými klony obsahujícími izolovanou del(5q) a samostatnou trizomii chromozomu 8. Jejich klinická a laboratorní data jsme porovnali s výsledky nemocných s typickým 5q- syndromem a s nálezy šesti pa­cientů s oběma aberacemi v jednom klonu. Pacienti s del(5q) a trizomií 8...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu