This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Vývoj a validace prognostického nomogramu doby do progrese onemocnění pro pacienty s pokročilým renálním karcinomem léčené pazopanibem

Alexandr Poprach

Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno

(Komentář k článku: Development and Validation of a Prognostic Nomogram for Progression-Free Survival in Patients with Advanced Renal Cell Carcinoma Treated with Pazopanib; Kattan MW, et al, Oncology 2015;89:235-241)   Pazopanib je standardním lékem v první paliativní linii pacientů s metastatickým či lokálně pokročilým zhoubným nádorem ledviny (metastatic renal cell carcinoma, mRCC). Jako cíle práce si autoři stanovili analýzy...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu