This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2018 Czech edition

Terapie anémie nemocných s nízce rizikovým myelodysplastickým syndromem – souhrn současných možností a pokroků

Anna Jonášová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

Souhrn Myelodysplastický syndrom představuje heterogenní skupinu klonálních chorob. Společným rysem jednotlivých podskupin je anémie. Asi 90 % nemocných má anémii různého stupně. Bohužel více než polovina nemocných dosáhne transfuzní závislosti. V přehledovém článku se zabývám standardními postupy a novinkami v terapii anémie u myelodysplastického syndromu. Vedle standardních forem, jakými jsou například erytropoetiny a nověji jejich biosimilars, které vykazují stejnou efektivitu jako...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu