This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

ESO Journal 2/2020 Slovak edition

Originálny názov:
Emerging Stars of Oncology Journal Slovak Edition

Dátum vydania: 12/2020


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 24

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Náhľad PDF


Anotácia

Úvod decembrového čísla pripravila MUDr. Mária Višňovská. Toto vydanie časopisu sa venuje problematike prediktívnych biomarkerov imunoterapie a nemelanómovým nádorom kože – bazocelulárnemu (BCC) a spinocelulárnemu karcinómu (CSCC). Prvú tému – problematiku prediktívnych biomarkerov imunoterapie z pohľadu molekulovej patológie – prehľadne spracovala RNDr. Lucia Fröhlichová z UNLP Košice. Komplexný pohľad na diagnostiku, klasifikáciu a liečbu BCC podľa posledných odporúčaní prináša článok MUDr. B. Bystrického z FN Trenčín. Spinocelulárny karcinóm kože je druhým najčastejším nemelanómovým kožným nádorom po BCC. Prehľad a výsledky klinickej štúdie s cemiplimabom pri kožnom SCC sú detailne spracované v článku doc. MUDr. D. Vránu. Excelentné výsledky tejto klinickej štúdie potvrdené v praxi sú obsahom kazuistiky MUDr. I. Krajsovej z FN Královské Vinohrady, Praha.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. • Adresa: BC LUXE, Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika • Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 • E-mail: info@wemakemedia.sk • www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH, RNDr. Lucia Fröhlichová, PhD., MUDr. Ivana Krajsová, MBA, MUDr. Mária Višňovská, doc. MUDr. David Vrána, PhD.

Zodpovedné redaktorky: Veronika Lazarová, PhDr. Jana Vytlačilová

Jazykové redaktorky: Mgr. Anetta Letková, PhDr. Hana Kaiserová

Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

1. ročník, číslo 2, december 2020, vychádza 2× ročne • ISSN (tlačené vydanie): 2644-707X • Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5970/21Partneři projektu