This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Colorectal News 1/2017 Slovak edition

Originálny názov:
Colorectal News Slovak edition

Dátum vydania: 09/2017


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 20

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

V tomto čísle časopisu Colorectal News nájdete priebežnú správu o neintervenčnej štúdii RESET od prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA, a doc. MUDr. Jana Bauera, CSc., MBA, kazuistiku o dlhodobej kompletnej remisii chorého s adenokarcinómom pravého hrubého čreva po kombinovanej liečbe s cetuximabom, ktorú napísal MUDr. Vít Martin Matejka. Číslo uzatvárajú trendy v liečbe nádorov kolorekta, ktoré boli prebraté na konferencii ASCO 2017, z pera MUDr. Tomáša Šáleka.
Tiráž

Členovia redakčnej rady: doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Vladimír Malec, PhD., doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.,
MUDr. Tomáš Šálek, prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. ¦ Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 3. ročník / ISSN 1339-9314 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5172/15

 

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a inzerátov.Partneři projektu