This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Ekonomie ve zdravotnictví 3/2016 Czech edition

Originální název:
Ekonomie ve zdravotnictví

Datum vydání: 10/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 44

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

V tomto čísle časopisu Ekonomie ve zdravotnictví se zaobíráme deskriptivní analýzou přístupu health policy a systems research jako možného přístupu k analýze systému péče o zdraví, dále se věnujeme léčbě kastračně refrakterního karcinomu prostaty a analýze dostupnosti a kvality péče pro onkologické pacienty za využití dat zdravotní pojišťovny.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková

Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: Mgr. Michal Burger | Členové redakční rady: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; MUDr. JUDr. Petr Honěk;
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA; Olga Löblová, Ph.D.; doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.; doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.; PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Recenzovaný časopis | Vychází 4x ročně | 2. ročník | ISSN 2464-6164 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22370
Web: www.ezcr.czKomerce

Partneři projektu