This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2013 Czech edition

Použití Tygacilu u hematoonkologických nemocných

Milan Navrátil

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

Úvod V současné době jsou hematoonkologičtí pacienti léčeni intenzivními režimy chemoterapie, které mohou díky vedlejším účinkům (neutropenie, mukozitida) způsobovat i následné závažné infekční komplikace. Jako jedna z nejvíce rizikových se jeví skupina pacientů, podstupujících alogenní transplantaci krvetvorby po myeloablativních režimech s následnou dlouhodobou aplikací imunosupresiv. Pokud se u takových pacientů v potransplatačním období rozvinou ještě komplikace vynucující si zesílení imunosuprese (reakce štěpu...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu