This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2014 Czech edition

Pokrok v léčbě kolorektálního karcinomu

Luboš Petruželka

Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB

V posledních 20 letech byl zaznamenán významný pokrok v léčbě kolorektálního karcinomu. Medián přežití metastazujícího onemocnění, který činil u neléčeného onemocnění pouze při suportivní symptomatické léčbě 3–6 měsíců, dosáhl v současnosti při kombinaci chemoterapie a cílené léčby 29 měsíců (studie CALGB/SWOG 80405). Historickým standardem léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) byla systémová chemoterapie 5-fluorouracilem (5-FU).   5-FU byl patentován v srpnu 1957...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu