This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2014 Czech edition

Nejčastější úskalí a omyly v imunohistochemické diagnostice HER2

Pavel Fabian1, Aleš Ryška2

1 Oddělení onkologické patologie, Masarykův onkologický ústav Brno
2 Fingerlandův ústav patologie a FN Hradec Králové

Úvod Testování exprese HER2 receptoru je zásadním krokem v identifikaci pacientek s karcinomem prsu vhodných k anti-HER2 biologické terapii. Na rozdíl od všech ostatních prediktivních markerů je imunohistochemické stanovení HER2 (a obdobně i steroidních receptorů a proliferačního antigenu Ki-67) v České republice tradičně prováděno v primárních laboratořích patologie, a to bez omezení např. minimálním počtem vyšetřených případů, či použitou metodikou, jako je tomu v případě laboratoří tzv....

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu