This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2014 Czech edition

Nejčastější úskalí a omyly v imunohistochemické diagnostice HER2

Pavel Fabian1, Aleš Ryška2

1 Oddělení onkologické patologie, Masarykův onkologický ústav Brno
2 Fingerlandův ústav patologie a FN Hradec Králové

Úvod Testování exprese HER2 receptoru je zásadním krokem v identifikaci pacientek s karcinomem prsu vhodných k anti-HER2 biologické terapii. Na rozdíl od všech ostatních prediktivních markerů je imunohistochemické stanovení HER2 (a obdobně i steroidních receptorů a proliferačního antigenu Ki-67) v České republice tradičně prováděno v primárních laboratořích patologie, a to bez omezení např. minimálním počtem vyšetřených případů, či použitou metodikou, jako je tomu v případě laboratoří tzv....

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu