This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Molekulární poznámky k rezistenci na hypomethylační terapii u MDS a AML

Tomáš Stopka

BIOCEV 1. LF UK, Vestec
1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Souhrn Myelodysplastický syndrom (dále jen „MDS“) je onemocnění kmenových buněk, které využívají mechanizmy bloku diferenciace, neefektivní erytropoezy a selekce hyperproliferujících myeloblastů. Tyto jevy lze odblokovat léčbou inhibitorem DNA methylace azacytidinem (dále jen „AZA“). AZA je lék, jenž se inkorporuje do RNA a inhibuje proteosyntézu nebo je konvertován aktivační drahou na 5-aza-deoxycytidin (dále jen „DEC“), jenž se inkorporuje do DNA, kde...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu