This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Molekulární poznámky k rezistenci na hypomethylační terapii u MDS a AML

Tomáš Stopka

BIOCEV 1. LF UK, Vestec
1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Souhrn Myelodysplastický syndrom (dále jen „MDS“) je onemocnění kmenových buněk, které využívají mechanizmy bloku diferenciace, neefektivní erytropoezy a selekce hyperproliferujících myeloblastů. Tyto jevy lze odblokovat léčbou inhibitorem DNA methylace azacytidinem (dále jen „AZA“). AZA je lék, jenž se inkorporuje do RNA a inhibuje proteosyntézu nebo je konvertován aktivační drahou na 5-aza-deoxycytidin (dále jen „DEC“), jenž se inkorporuje do DNA, kde...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu