This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2018 Czech edition

Molekulární poznámky k rezistenci na hypomethylační terapii u MDS a AML

Tomáš Stopka

BIOCEV 1. LF UK, Vestec
1. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Souhrn Myelodysplastický syndrom (dále jen „MDS“) je onemocnění kmenových buněk, které využívají mechanizmy bloku diferenciace, neefektivní erytropoezy a selekce hyperproliferujících myeloblastů. Tyto jevy lze odblokovat léčbou inhibitorem DNA methylace azacytidinem (dále jen „AZA“). AZA je lék, jenž se inkorporuje do RNA a inhibuje proteosyntézu nebo je konvertován aktivační drahou na 5-aza-deoxycytidin (dále jen „DEC“), jenž se inkorporuje do DNA, kde...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu