This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Léčba metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu s mozkovými metastázami

 Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Až polovina všech pacientek s metastazujícím karcinomem prsu s overexpresí, nebo amplifikací genu pro lidský epidermální růstový faktor (HER2+) nakonec vyvine mozkové metastázy (BM), které znamenají zkrácení celkového přežití (OS) a sníženou kvalitu života (QoL). Ačkoli medián OS byl dříve kratší než jeden rok, nová systémová léčba významně prodloužila očekávanou délku života těchto nemocných....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu