This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Léčba metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu s mozkovými metastázami

 Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Až polovina všech pacientek s metastazujícím karcinomem prsu s overexpresí, nebo amplifikací genu pro lidský epidermální růstový faktor (HER2+) nakonec vyvine mozkové metastázy (BM), které znamenají zkrácení celkového přežití (OS) a sníženou kvalitu života (QoL). Ačkoli medián OS byl dříve kratší než jeden rok, nová systémová léčba významně prodloužila očekávanou délku života těchto nemocných....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu