This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Léčba metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu s mozkovými metastázami

 Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Až polovina všech pacientek s metastazujícím karcinomem prsu s overexpresí, nebo amplifikací genu pro lidský epidermální růstový faktor (HER2+) nakonec vyvine mozkové metastázy (BM), které znamenají zkrácení celkového přežití (OS) a sníženou kvalitu života (QoL). Ačkoli medián OS byl dříve kratší než jeden rok, nová systémová léčba významně prodloužila očekávanou délku života těchto nemocných....

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu