This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2012 Czech edition

Kombinovaná antimykotická terapie v léčbě invazivní aspergilózy: výsledky studie porovnávající kombinaci vorikonazolu s anidulafunginem oproti monoterapii vorikonazolem

Petr Cetkovský

Ústav hematologie a krevní transfuze

Úvod V první linii terapie invazivní aspergilózy (IA) se v klinické praxi občas používá kombinace antimykotik; protože je stále nedostatek studií, které by jasný profit kombinace oproti monoterapii prokázaly, tak kombinovaná léčba není v mnoha guidelines jako iniciální krok pro IA doporučována. Protože kombinovaná terapie u jiných chorob funguje a protože preklinické výsledky rovněž naznačují...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu