This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Karcinom prsu u mužů (porovnání literárních údajů s vlastním materiálem a údaji NOR)

Jitka Abrahámová1, Jan Mužík2

1 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
2 Ústav zdravotních informací a statistiky, Praha

Souhrn Autoři podávají přehled literatury, týkající se epidemiologických i diagnosticko-terapeutických údajů o karcinomu prsu u mužů. Uvedená data porovnávají s údaji získanými z Národního onkologického registru. Konstatují, že většina dat z ČR je v souladu s daty literárními. Nemocní jsou diagnostikováni relativně pozdě a jejich primární nádor je často bagatelizován. Navrhují soustředění nemocných, trpících tímto málo frekventním nádorem, na onkologická pracoviště schopná týmové práce, vybavená...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu