This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Karcinom prsu u mužů (porovnání literárních údajů s vlastním materiálem a údaji NOR)

Jitka Abrahámová1, Jan Mužík2

1 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
2 Ústav zdravotních informací a statistiky, Praha

Souhrn Autoři podávají přehled literatury, týkající se epidemiologických i diagnosticko-terapeutických údajů o karcinomu prsu u mužů. Uvedená data porovnávají s údaji získanými z Národního onkologického registru. Konstatují, že většina dat z ČR je v souladu s daty literárními. Nemocní jsou diagnostikováni relativně pozdě a jejich primární nádor je často bagatelizován. Navrhují soustředění nemocných, trpících tímto málo frekventním nádorem, na onkologická pracoviště schopná týmové práce, vybavená...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu