This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Jaterní resekce u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mKRK) a praxe z pohledu onkologa

Luboš Petruželka, Jaroslava Barkmannová, Patrik Georgiev

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Onkologická klinika ÚVN a 1. LF UK

Úvod Kolorektální karcinomy (KRK) jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění ve světě. V České republice je KRK nejčastějším zhoubným nádorem trávicího ústrojí a druhou nejčastější orgánovou lokalizací nádorového bujení u obou pohlaví. Česká republika zaujímá ve statistikách přední místo při hodnocení výskytu tohoto onemocnění v zemích, kde jsou vedeny registry. Pojem KRK zahrnuje z topografického hlediska karcinomy rekta a rektosigmoideálního přechodu a karcinomy...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu