This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2015 Czech edition

Jak provádět bronchoalveolární laváž (BAL), jak vyšetřovat bronchoalveolární tekutinu (BALT) a jak interpretovat nálezy v BALT

Jana Skřičková(1), Marcela Tomíšková(1), Vladimír Herout(1), Jana Bouchnerová(1), Jiří Mayer(2), Zdeněk Ráčil(2)

1 Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno
2 Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Úvod Stále častěji je v diagnostice infekčního postižení plic u imunokompromitovaných nemocných a i u nozokomiálních pneumonií indikováno bronchoskopické vyšetření s následným vyšetřením odebraného materiálu. V průběhu bronchoskopie mohou být za účelem diagnostiky infekčního postižení plic provedeny transbronchiální punkce, transbronchiální plicní biopsie, kartáčové odběry, aspirace z trachey a bronchů, bronchiální výplachy a bronchoalveolární laváž (BAL) s následným vyšetřením bronchoalveolární tekutiny (BALT). Bronchoalveolární laváž (BAL) byla nejprve používána...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu