This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Efektivita a snášenlivost gefitinibu u starších pacientů

Lenka Jakubíková, Jana Špeldová, Jana Skřičková, Marcela Tomíšková

Klinika nemocí plicních a TB FN Brno

Souhrn Aktivační mutace genu pro EGFR (receptor epidermálního růstového faktoru), které jsou spojeny s výraznou citlivostí na specifické tyrozinkinázové inhibitory (TKI), představují terč pro první klinicky dostupnou personalizovanou terapii pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Nejčastěji jde o deleci v exonu 19 (45 % mutovaných) nebo bodovou mutaci L858R na exonu 21 (40 % mutovaných), méně často se zjistí bodová mutace L861Q na exonu...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu