This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Efektivita a snášenlivost gefitinibu u starších pacientů

Lenka Jakubíková, Jana Špeldová, Jana Skřičková, Marcela Tomíšková

Klinika nemocí plicních a TB FN Brno

Souhrn Aktivační mutace genu pro EGFR (receptor epidermálního růstového faktoru), které jsou spojeny s výraznou citlivostí na specifické tyrozinkinázové inhibitory (TKI), představují terč pro první klinicky dostupnou personalizovanou terapii pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Nejčastěji jde o deleci v exonu 19 (45 % mutovaných) nebo bodovou mutaci L858R na exonu 21 (40 % mutovaných), méně často se zjistí bodová mutace L861Q na exonu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu