This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Efektivita a snášenlivost gefitinibu u starších pacientů

Lenka Jakubíková, Jana Špeldová, Jana Skřičková, Marcela Tomíšková

Klinika nemocí plicních a TB FN Brno

Souhrn Aktivační mutace genu pro EGFR (receptor epidermálního růstového faktoru), které jsou spojeny s výraznou citlivostí na specifické tyrozinkinázové inhibitory (TKI), představují terč pro první klinicky dostupnou personalizovanou terapii pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Nejčastěji jde o deleci v exonu 19 (45 % mutovaných) nebo bodovou mutaci L858R na exonu 21 (40 % mutovaných), méně často se zjistí bodová mutace L861Q na exonu...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu