This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 2/2017 Czech edition

Efektivita a snášenlivost gefitinibu u starších pacientů

Lenka Jakubíková, Jana Špeldová, Jana Skřičková, Marcela Tomíšková

Klinika nemocí plicních a TB FN Brno

Souhrn Aktivační mutace genu pro EGFR (receptor epidermálního růstového faktoru), které jsou spojeny s výraznou citlivostí na specifické tyrozinkinázové inhibitory (TKI), představují terč pro první klinicky dostupnou personalizovanou terapii pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Nejčastěji jde o deleci v exonu 19 (45 % mutovaných) nebo bodovou mutaci L858R na exonu 21 (40 % mutovaných), méně často se zjistí bodová mutace L861Q na exonu...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu