This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Bosutinib ve 2. linii po imatinibu u chronické myeloidní leukemie

Lucia Vráblová, Edgar Faber

Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Souhrn Bosutinib je selektivní kompetitivní duální inhibitor tyrozinových kináz (TKI) Src a Abl1 druhé generace. Indikován je u pacientů s chronickou myeloidní leukemií, u nichž selhala nejméně jedna přechozí linie TKI, nebo u kterých vzhledem k profilu toxicity nepřichází v úvahu terapie jiným TKI. Účinnost a bezpečnost ve 2. linii terapie po imatinibu byla demonstrována v klinických studiích, u nichž bosutinib prokázal výbornou klinickou účinnost a bezpečnostní profil....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu