This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Bosutinib ve 2. linii po imatinibu u chronické myeloidní leukemie

Lucia Vráblová, Edgar Faber

Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Souhrn Bosutinib je selektivní kompetitivní duální inhibitor tyrozinových kináz (TKI) Src a Abl1 druhé generace. Indikován je u pacientů s chronickou myeloidní leukemií, u nichž selhala nejméně jedna přechozí linie TKI, nebo u kterých vzhledem k profilu toxicity nepřichází v úvahu terapie jiným TKI. Účinnost a bezpečnost ve 2. linii terapie po imatinibu byla demonstrována v klinických studiích, u nichž bosutinib prokázal výbornou klinickou účinnost a bezpečnostní profil....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu