This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2017 Czech edition

Bosutinib ve 2. linii po imatinibu u chronické myeloidní leukemie

Lucia Vráblová, Edgar Faber

Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Souhrn Bosutinib je selektivní kompetitivní duální inhibitor tyrozinových kináz (TKI) Src a Abl1 druhé generace. Indikován je u pacientů s chronickou myeloidní leukemií, u nichž selhala nejméně jedna přechozí linie TKI, nebo u kterých vzhledem k profilu toxicity nepřichází v úvahu terapie jiným TKI. Účinnost a bezpečnost ve 2. linii terapie po imatinibu byla demonstrována v klinických studiích, u nichž bosutinib prokázal výbornou klinickou účinnost a bezpečnostní profil....

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu