This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Bevacizumab s paklitaxelem v první linii léčby metastatického karcinomu prsu

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Metastatický karcinom prsu (MBC) zůstává stále nevyléčitelným onemocněním. Taktika léčby spočívá v prodlužování života v co nejlepší kvalitě. Současný medián přežití nemocných s metastatickým HER2 negativním karcinomem prsu je 1–1,5 roku. Doba hormonální léčby, chemoterapie či cílené léčby závisí na přítomnosti hormonálních receptorů na povrchu nádoru, hormonální rezistenci, případné viscerální krizi, lokalizaci a počtu metastáz a intervalu od ukončení adjuvantní léčby.   Užití...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu