This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Bevacizumab s paklitaxelem v první linii léčby metastatického karcinomu prsu

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Metastatický karcinom prsu (MBC) zůstává stále nevyléčitelným onemocněním. Taktika léčby spočívá v prodlužování života v co nejlepší kvalitě. Současný medián přežití nemocných s metastatickým HER2 negativním karcinomem prsu je 1–1,5 roku. Doba hormonální léčby, chemoterapie či cílené léčby závisí na přítomnosti hormonálních receptorů na povrchu nádoru, hormonální rezistenci, případné viscerální krizi, lokalizaci a počtu metastáz a intervalu od ukončení adjuvantní léčby.   Užití...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu