This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Bevacizumab s paklitaxelem v první linii léčby metastatického karcinomu prsu

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Metastatický karcinom prsu (MBC) zůstává stále nevyléčitelným onemocněním. Taktika léčby spočívá v prodlužování života v co nejlepší kvalitě. Současný medián přežití nemocných s metastatickým HER2 negativním karcinomem prsu je 1–1,5 roku. Doba hormonální léčby, chemoterapie či cílené léčby závisí na přítomnosti hormonálních receptorů na povrchu nádoru, hormonální rezistenci, případné viscerální krizi, lokalizaci a počtu metastáz a intervalu od ukončení adjuvantní léčby.   Užití...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu