This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Bevacizumab s paklitaxelem v první linii léčby metastatického karcinomu prsu

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Metastatický karcinom prsu (MBC) zůstává stále nevyléčitelným onemocněním. Taktika léčby spočívá v prodlužování života v co nejlepší kvalitě. Současný medián přežití nemocných s metastatickým HER2 negativním karcinomem prsu je 1–1,5 roku. Doba hormonální léčby, chemoterapie či cílené léčby závisí na přítomnosti hormonálních receptorů na povrchu nádoru, hormonální rezistenci, případné viscerální krizi, lokalizaci a počtu metastáz a intervalu od ukončení adjuvantní léčby.   Užití...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu