This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Algoritmus léčby pokročilého HER2 pozitivního a hormonálně pozitivního karcinomu prsu

Lucie Betlachová

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn Pokročilý karcinom prsu (Advanced Breast Cancer, ABC) zahrnuje lokálně pokročilý karcinom (Locally Advanced Breast Cancer, LABC) i metastatický karcinom (Metastatic Breast Cancer, MBC) (1). Primárním cílem u lokálně pokročilého karcinomu je umožnění operability. I přes významný pokrok v terapii metastatického karcinomu prsu jde stále o nevyléčitelné onemocnění s mediánem celkového přežití 2–3 roky. Pětiletého přežití dosahuje přibližně 25 % pacientek (2). Nadměrná...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu