This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Algoritmus léčby pokročilého HER2 pozitivního a hormonálně pozitivního karcinomu prsu

Lucie Betlachová

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn Pokročilý karcinom prsu (Advanced Breast Cancer, ABC) zahrnuje lokálně pokročilý karcinom (Locally Advanced Breast Cancer, LABC) i metastatický karcinom (Metastatic Breast Cancer, MBC) (1). Primárním cílem u lokálně pokročilého karcinomu je umožnění operability. I přes významný pokrok v terapii metastatického karcinomu prsu jde stále o nevyléčitelné onemocnění s mediánem celkového přežití 2–3 roky. Pětiletého přežití dosahuje přibližně 25 % pacientek (2). Nadměrná...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu