This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Czech edition

Zkušenosti s léčbou osimertinibem

Ivona Grygárková

Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc

Souhrn U pacientů s diagnostikovaným nemalobuněčným karcinomem plic ve stadiu lokálně pokročilého nebo metastazujícího onemocnění s prokázanou pozitivní aktivační EGFR mutací je prokázán významný profit při léčbě inhibitory tyrozinkinázy. Doba, kdy u těchto nemocných dojde k progresi onemocnění, se pohybuje kolem 12 měsíců, kdy především v důsledku nárůstu rezistentní mutace T790M nastává selhání terapie. Zkoušejí se nové...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu