This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Czech edition

Zkušenosti s léčbou osimertinibem

Ivona Grygárková

Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc

Souhrn U pacientů s diagnostikovaným nemalobuněčným karcinomem plic ve stadiu lokálně pokročilého nebo metastazujícího onemocnění s prokázanou pozitivní aktivační EGFR mutací je prokázán významný profit při léčbě inhibitory tyrozinkinázy. Doba, kdy u těchto nemocných dojde k progresi onemocnění, se pohybuje kolem 12 měsíců, kdy především v důsledku nárůstu rezistentní mutace T790M nastává selhání terapie. Zkoušejí se nové...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu