This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Czech edition

Zkušenosti s léčbou osimertinibem

Ivona Grygárková

Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc

Souhrn U pacientů s diagnostikovaným nemalobuněčným karcinomem plic ve stadiu lokálně pokročilého nebo metastazujícího onemocnění s prokázanou pozitivní aktivační EGFR mutací je prokázán významný profit při léčbě inhibitory tyrozinkinázy. Doba, kdy u těchto nemocných dojde k progresi onemocnění, se pohybuje kolem 12 měsíců, kdy především v důsledku nárůstu rezistentní mutace T790M nastává selhání terapie. Zkoušejí se nové...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu