This site is intended for healthcare professionals

Lung Cancer News 1/2017 Czech edition

Zkušenosti s léčbou osimertinibem

Ivona Grygárková

Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc

Souhrn U pacientů s diagnostikovaným nemalobuněčným karcinomem plic ve stadiu lokálně pokročilého nebo metastazujícího onemocnění s prokázanou pozitivní aktivační EGFR mutací je prokázán významný profit při léčbě inhibitory tyrozinkinázy. Doba, kdy u těchto nemocných dojde k progresi onemocnění, se pohybuje kolem 12 měsíců, kdy především v důsledku nárůstu rezistentní mutace T790M nastává selhání terapie. Zkoušejí se nové...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu