This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2014 Czech edition

Významná léčebná odpověď na biologickou léčbu trastuzumabem u mladé ženy s HER2/neu pozitivním karcinomem prsu

Pavel Jandík

Chirurgická klinika, Komplexní onkologické centrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Úvod Jedním z předpokladů úspěšného výsledku onkologické péče u karcinomu prsu (KP) je časná diagnóza a co nejpřesnější určení biologických parametrů nádoru. Nové poznatky v oblasti molekulární a genetické analýzy umožňují podrobněji stanovit a upřesnit fenotyp nádoru. Jeho znalost predikuje druh léčby a její úspěšnost. Umožňuje aplikaci personalizované onkologické léčby u jednoho každého případu onemocnění. Samostatnou skupinu karcinomů prsu tvoří nádory s HER2/neu pozitivitou....

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu