This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 2/2016 Czech edition

Význam dosažené hloubky remise jako prognostického faktoru na přežití u pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Ivo Kocák, Ilona Kocáková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Souhrn Odpověď na léčbu je důležitým cílem v klinických studiích v léčbě generalizovaného onemocnění. Nicméně prognostická užitečnost, vyvozovaná z dosažené nejlepší odpovědi na léčbu metastatického renálního karcinomu (mRCC), zůstává nejasná. Autoři v provedené analýze prokazují prognostický význam dosažené odpovědi v léčbě mRCC bez ohledu na linii léčby či použitou látku cílené terapie. Klíčová slova: renální karcinom, cytokiny, cílená terapie, celková odpověď, doba do progrese,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023




Partneři projektu