This site is intended for healthcare professionals

Multiple Sclerosis News 1/2019 Czech edition

Vysokoúčinná terapia natalizumabom ako prvá voľba liečby roztrúsenej sklerózy

Zuzana Rous, Matouš Rous, Jan Mareš

Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Olomouc a Lekárska fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Súhrn Začatie liečby roztrúsenej sklerózy vysokoúčinnou terapiou už v raných štádiách choroby je z medicínskeho hľadiska indikované u pacientov s vysokou aktivitou choroby. Táto terapia zahŕňa nasadenie vysokoúčinných preparátov od začiatku choroby bez predchádzajúcej terapie preparátmi s nižšou účinnosťou. Okrem iných do tejto skupiny patrí aj natalizumab. V práci je opísané nasadenie natalizumabu u pacientky s vysokou aktivitou choroby s cieľom dosiahnutia stabilizácie choroby. Kľúčové slová:...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu