This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2016 Czech edition

Výsledky dlouhodobého sledování HER2 pozitivních pacientek po adjuvantní léčbě s trastuzumabem

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Trastuzumab přinesl velkou změnu v léčbě HER2neu pozitivního karcinomu prsu. Z původně prognosticky velmi nepříznivého onemocnění je změnil v dobře léčitelné a výrazně ovlivnil přežití jak po adjuvantní, tak po paliativní léčbě. U pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu nacházíme na povrchu nádorových buněk zvýšené množství lidského epidermálního růstového faktoru receptoru 2 (HER2). HER pozitivní karcinom se vyskytuje u 12-20 % pacientek s karcinomem prsu. Toto...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu